هر رل کاغذ دیواری چند متر است؟

رل های کاغذ دیواری سایز یکسان ندارند. بدیهی است که سایز های بزرگتر پوشش دهی بیشتری دارند و تعداد رل های کمتری از آنها برای پوشش دهی نیاز می باشد. عرض 53 در 10 متر رایجترین سایز کاغذ دیواری با پوشش دهی تقریباً 5 متر است. کاغذ دیواری با رل های 70 سانتی متر در 10 متر و همچنین 106 سانتی متر در 15 متر هم سایزهای استاندارد و پر استفاده هستند. در صورتی که از کاغذ دیواری با عرض 53 سانتی متر استفاده می کنید، برروی یک دیوار معمولی (ارتفاع 280 سانتی متر) هر یک مترو نیم طولی یک رول کاغذ محسوب می شود.