برخی از سوالات عمومی که در ارتباط با مسائل فنی کاغذ دیواری از قبیل متراژ و محاسبه تعداد رل و غیره می باشد در این بخش آورده شده است